Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: główną (w maju), dodatkową
(w ‎czerwcu) oraz poprawkową (w sierpniu).‎
Sesja główna – od 4 do 27 maja 2016 r.‎
• część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 9 do 21 maja
• część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego
– od 4 do 27 maja
‎ • część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 24 maja
Sesja dodatkowa – od 1 do 17 czerwca 2016 r.‎
• część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – od 6 do 11 czerwca
• część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego
– od 1 do 17 ‎czerwca
• część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 17 czerwca
Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎
Sesja poprawkowa – od 23 do 26 sierpnia 2016 r.‎
• część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 26 sierpnia
• część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia‎
Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.‎
Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.