1.‎    Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎
‎2.‎  Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎
z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎
‎3.‎   Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎
‎4.‎   Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2016 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 5 lipca 2016 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej
(w sierpniu), otrzymają świadectwo 12 września 2016 r.‎